• اتوپسیا

تشريح فقط شرحه‌کردن مردگان نيست، آن‌گونه که هنرمندان آناتوميست چون جان بل يا وساليوس و ... در تشريح بدن انسان در تاريخ مطالعات پزشکی نقش داشته‌اند. اين‌جا زندگان تشريح می‌شوند، بی‌هيچ خراشی. مسخ‌شدگانی که زير نگاه‌های خيره، بدن و درون روح خود را به نمايش گذاشته‌اند. زندگانی گذشته از مرزهای ترس و شرم، بی‌آن‌که دهان بگشايند، در دام نگاه ناظران شرحه شرحه می‌شوند.
مونا مبارک شاهی